svedab_logo-white

En del av kretsloppet

Trafikplats NAFFENTORP

Delårs-
rapport

jan – JUN 2021

Nettoomsättning

5 (5) MSEK

Rörelseresultat

-51 (-31) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

209 (258) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-22 (-20) MSEK

PERODENs resultat

108 (163) MSEK

Resultat per aktie

13 477 (20 391) SEK

Våra trafikplatser, som är en del av Svedabs anläggning, fyller flera funktioner och syften. Vid planeringen ställdes höga krav både på säkerhet och på att eliminera och begränsa negativa konsekvenser för människa, djur och natur. Men också att förhöja miljökvaliteter där så är möjligt. De ska självklart också underlätta för människor att ta sig från a till b för arbete, rekreation och möten med andra människor. Trafikplatserna blir här en del av människors och samhällets kretslopp. 

TRAFIKPLATS NAFFENTORP –  EN LILLEBROR

Från Öresundsbrons svenska fäste passeras ett antal trafikplatser utefter motorvägen. Efter trafikplats Vintrie kommer Naffentorp. Naffentorp är ett gammalt namn på en by i socknen. Byn var en så kallad rundby av europeisk typ, det vill säga: byggnaderna placerades mer eller mindre i cirkelform. Under utgrävningarna inför brobygget hittades en stor bronsåldersboplats, vilket tolkas som att byn är äldre än omgivande byar i den gamla socknen.

Vår trafikplats, Naffentorp, är dock mindre än övriga av våra trafikplatser. Man skulle kunna säga att Naffentorp är en lillebror till trafikplats Petersborg en liten bit bort utefter motorvägen. När Öresundsförbindelsen projekterades och byggdes fanns det inte någon planerad trafikplats där Naffentorp ligger idag. Den tillkom istället när Ikea planerade att bygga ett nytt varuhus i Svågertorp. Både Svågertorp och angränsande områden, inte minst Hyllie, har ju under åren efter Öresundsförbindelsen genomgått en betydande utbyggnad, av både bostäder och kommersiell verksamhet. Ikea presenterade en trafikanalys som visade att det lokala trafiknätet var underdimensionerat för kunderna till ett eventuellt nytt varuhus. Det bedömdes också att det fanns risk för köbildning på Yttre Ringvägen.

Den generella utvecklingen i området, tillsammans med Ikeas önskemål, innebar att Svedab tillsammans med dåvarande Vägverket och Malmö stad projekterade och byggde trafikplats Naffentorp där Yttre Ringvägen korsar Pildammsvägen. Resultatet blev en avlastning av inte bara stadens inre gator utan även av andra trafikplatser. Naffentorp bidrar nu även till en smidigare av- och påfart för resande över Öresundsbron.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 5 (5) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Utrangering av utbytta bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö ledde till en utrangeringsförlust på 20 MSEK, varför rörelseresultatet blev motsvarande lägre, -51 (-31) MSEK. Se även Övriga upplysningar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin fortsatte att påverka vägtrafiken över Öresundsbron. Intäkter blev 64 MDKK lägre (9 procent). Rörelseresultatet hamnade ungefär i nivå med motsvarande period föregående år medan räntekostnaderna kopplade till realräntelån ökade till följd av ökad inflation vilket ledde till att resultatandelen minskade från 258 till 209 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,36 (1,43).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 2 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev oförändrade varför räntenettot ökade, -22 (-20) MSEK, jämfört med första halvåret 2020.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev lägre jämfört med första halvåret 2020, 108 (163) MSEK, som en följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).