svedab_logo-white

Halvårs-
rapport

jan – JUN 2020

Nettoomsättning

5 (5) MSEK

Rörelseresultat

-31 (-31) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

258 (420) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-20 (-17) MSEK

PERIODENs resultat

163 (291) MSEK

Resultat per aktie

20 391 (36 406) SEK

Verkligheten tar form

Händelser under åren 1995 – 2000 

Två år efter att det första spadtaget togs tecknar Svedab avtal med Peab om att bygga en mil motorväg som ska länka samman brofästet med Yttre Ringvägen. Den första av de 51 bropelarna transporteras från Norra Hamnen i Malmö och placeras intill Öresundsbrons landfäste på Lernacken. Samtidigt inleds arbetet med att bygga om och bygga ut Kontinentalbanan, som invigs 1998. Kontinentalbanan ska leda tågtrafiken till Öresundsförbindelsen. Det är ett led i den totala infrastruktursatsningen där den framtida Citytunneln ingår. Kontrakt skrivs mellan Svedab och NCC om att bygga den sista länken järnväg mellan kontinentalbanan och det svenska landfästet.

Parallellt med att arbetet med den mer hårda infrastrukturen fortskrider sker också ett miljömässigt och estetiskt arbete. Vid sidan av motorväg, järnväg och landfästet planteras närmare 300 000 träd och andra växter. Det gröna projektet skulle fylla flera syften. Dels återställande av jordytan, men också att göra det visuellt fint för resande med bil och tåg och för de boende i närområdet. Växtligheten fyller också många miljömässiga syften. Förutom att fungera som bullerskydd tar växtlighet upp olika klimatgaser som koldioxid och kvävedioxid, samtidigt som de kan fånga upp olika typer av skadliga partiklar. Vegetation fungerar alltså som ett gigantiskt luftfilter.

RESUMÉ: Avtal om en fast förbindelse skrivs 1991. 1994 beslutar Sveriges regering att Öresundsförbindelsen kan etableras på svensk mark. 1995 tas det första spadtaget på svensk mark.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen avser banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning. Ersättning utbetalas en gång per år och baseras på verklig mängd tågtrafik. Covid-19’s påverkan på denna tågtrafik är ännu ej fastställd. Nettoomsättningen har därför beräknats till samma belopp som första halvåret 2019.

Rörelseresultat

Inga väsentliga förändringar i den löpande verksamheten jämfört med första halvåret föregående vilket bidrog till ett oförändrat rörelseresultat, -31 (-31) MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet blev 162 MSEK lägre, 258 (420) MSEK, jämfört med första halvåret 2019. Sveriges och Danmarks beslut att på olika sätt begränsa inresor till länderna på grund av Covid-19 fick en avsevärd påverkan på trafiken över Öresundsbron. Från och med mitten av mars minskade trafikvolymen väsentligt och bidrog till både lägre intäkter och lägre rörelseresultat. Låga räntor ledde dock till ett något bättre finansnetto för Öresundsbrokonsortiet, fast sammantaget blev resultatet väsentligt lägre för första halvåret 2020. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,43 (1,41).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 3 MSEK sämre, -20 (-17) MSEK, vilket förklaras av Riksbankens höjning av reporäntan från -0,25 till 0 procent strax före årsskiftet 2019/2020 och att bolaget genom utdelning har återbetalat del av sin räntebärande fordran hos Trafikverket avseende villkorade aktieägartillskott.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev lägre,163 (291) MSEK, som en följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Det förväntade resultatet i Öresundsbrokonsortiet för 2020 kommer med stor sannolikhet inte att kunna infrias. Osäkerheten i hur länge krisen till följd av Covid-19 kommer att pågå gör det svårt att för närvarande ta fram en tillförlitlig resultatprognos för året.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).