svedab_logo-white

DE viktiga vattenhålen
längs vägen

Delårs-
rapport

jan – MAR 2022

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-15 (-16) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

160 (91) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-7 (-11) MSEK

PERODENs resultat

109 (51) MSEK

Resultat per aktie

13 685 (6 335) SEK

De viktiga vattenhålen längs vägen

kartläggningen

Svedab äger och ansvarar för Öresundsförbindelsens landanslutning, järnväg och motorväg inklusive fyra trafikplatser. I ägandet ingår också omfattande markområden utefter järn- och motorvägssträckningen. Här finns en hel del vatten i form av vattendrag, diken och dammar. Vattnet är viktigt, både för vegetation och djurliv, inte minst groddjur. Förar- och resandemiljön är viktig. Och det är även miljön vid sidan av. Inte minst för våra viktiga vattenhål längs vägen. Att värna om dem är ett ansvar vi har både här och nu och för kommande generationer. Vi har 21 dammar att ta hand om på bästa sätt.

21 dammar att värna om

Vad är det då för vatten? Vattnet i naturen kommer från olika håll. Det kan vara regnvatten eller smältvatten som rinner av från väg- och markytor eller grundvatten som trängt upp till ytan. Vatten som rinner av från vägytor kan dra med sig föroreningar, ämnen och material som kan ha negativ inverkan på den omgivande miljön. För att förhindra att föroreningar och andra ämnen leds direkt ut i Öresund, har 21 dammar anlagts längs Svedabs anläggning. Dessa dammar brukar benämnas fördröjningsmagasin. Regnvattnet stannar då upp i magasinen, innan det långsamt rinner vidare ut i diken på väg mot Öresund. Eventuella föroreningar stannar då kvar och kan sjunka till botten i dammarna. För att undersöka vattnets kvalitet i dammarna har en omfattande analys och kartläggning genomförts av miljökonsultbolaget WSP Environmental Sverige som gjort provtagningar som analyserats av SYNLAB, ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.

Vattnet och djurlivet

Vatten, växtlighet och djurliv hör ihop i en miljöförenlig symbios likt en kedja där alla delar påverkar varandra. Den analys som genomförts har gjorts för att se vilka negativa ämnen som hamnar i våra dagvattendammar och hur det kan påverka miljön. Samtidigt har det även gjorts en inventering av olika grodarter och deras livsbetingelser i dammarna. Inventeringen ska leda till en handlingsplan för hur grodornas miljö på bästa sätt ska kunna förbättras, ett omvårdnadsprogram som ska fortsätta över tid. I följande kvartalsrapporter kommer vi att redovisa mer utförligt om resultatet av kartläggningen av de viktiga vattenhålen längs vägen.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 3 (3) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev något lägre jämfört med motsvarande period 2021, varför rörelseresultatet blev -15 (-16) MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin, fortsatte att påverka vägtrafiken över Öresundsbron i början av 2022. Intäkterna blev 107 MDKK högre (36,8 procent) än motsvarande period 2021, men jämfört med 2019, är intäkterna fortfarande 13 MDKK lägre, vilket motsvarar 3%. En viss återhämtning har därmed skett av intäkterna under 2022 jämfört med 2019. Rörelseresultatet är i nivå med motsvarande period 2020. Räntekostnaderna minskade som en konsekvens av fortsatt låga räntenivåer. Resultatandelen ökade från 91 till 160 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,41 (1,36).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 1,4 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt, varför räntenettot minskade, -7 (-11) MSEK, jämfört med första kvartalet 2021.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev väsentligt högre jämfört med första kvartalet 2021, 109 (51) MSEK, som en direkt följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).