svedab_logo-white

En del av kretsloppet

Trafikplats Vintrie

Delårs-
rapport

jan – Mar 2021

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-16 (-16) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

91 (222) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-11 (-9) MSEK

PERODENs resultat

51 (155) MSEK

Resultat per aktie

6 335 (19 386) SEK

Våra trafikplatser, som är en del av Svedabs anläggning, fyller flera funktioner och syften. Vid planeringen ställdes höga krav både på säkerhet och på att eliminera och begränsa negativa konsekvenser för människa, djur och natur. Men också att förhöja miljökvaliteter där så är möjligt. De ska självklart också underlätta för människor att ta sig från a till b för arbete, rekreation och möten med andra människor. Trafikplatserna blir här en del av människors och samhällets kretslopp.

TRAFIKPLATS VINTRIE – PORTEN TILL…

Vår resa in i Sverige från bron tar sitt första stopp vid Trafikplats Vintrie. Det är den resandes första möjlighet att svänga av från motorvägen. En första port till Sverige skulle man kunna säga. Vintrie med omnejd utgörs av gammal fin och bördig jordbruksmark. Boplatser har funnits här sedan järnåldern. Här finns också en rad fornlämningar, huvuddelen dock dolda under mark. Vintrie som namn är känt sedan mitten av 1200-talet.

Det mer modernt framväxande samhället präglas idag av en kombination av trafik, verksamheter, bostäder och natur. Faktorer som spelade roll vid planeringen av Trafikplats Vintrie. Framtida utveckling av bostäder och krav på transportvägar, i kombination med Öresunds­förbindelsens sträckning, placerar trafik­platsen logiskt där den finns idag. Precis i anslutning till trafikplatsen finns Ollebo. Ollebo var i sina glansdagar en av Sydsveriges största fruktodlingar, vars päron var kända långt upp i nordligaste Sverige. Sedan 60-talet har terminalverksamhet utvecklats på området och idag breder den gamla fruktträdsmarken ut sig på båda sidor om motorvägen och trafikplatsen.

Ollebo knyter ihop övriga gröna stråk på ett naturligt sätt i landskapsbilden. Precis det som planeringen av trafikplatsen syftade till: att underlätta för människors vardag, samtidigt som landskapsbilden bevaras så långt det är möjligt. Inte minst med så kallade ekostråk, där både människor och vilda djur kan röra sig på ett så naturligt sätt som möjligt.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 3 (3) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Driftkostnaderna för anläggningen landade på samma nivå som motsvarande period föregående år vilket ledde ett oförändrat rörelseresultat, -16 (-16).

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin fortsätter att ha en väsentligt påverkan på vägtrafiken över Öresundsbron. Genomsnittlig vägtrafik per dygn minskade från 14 565 under första kvartalet 2020 till 6 684 första kvartalet 2021, d v s långt under normal nivå, vilket fick en dramatisk effekt på Öresundsbrokonsortiets intäkter och resultat. En fortsatt låg ränte­nivå bidrog till låga räntekostnader men kunde inte uppväga effekten av trafikutvecklingen. Svedabs andel av Öresundsbrokonsortiets resultat mer än halverades och minskade från 222 till 91 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,36 (1,43).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 2 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under perioden genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev oförändrade varför räntenettot därmed blev 2 MSEK lägre, -11 (-9) MSEK, jämfört första kvartalet 2020.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev väsentligt lägre jämfört med första kvartalet 2020, 51 (155) MSEK, som en direkt följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).