Års- och HÅLLBARHETSREDOVISNING

2023

Vd har ordet

Trots allt ett positivt resultat

Läs mer

Året i korthet

Nettoomsättningen var i stort oförändrad, 13 (12) MSEK.

Rörelseresultatet blev blev 6 MSEK sämre, –62 (–56) MSEK.

Resultatet från andelen i Öresundsbrokonsortiet ökade, 1 120 (845) MSEK.

Resultatet från övriga finansiella poster blev 40 MSEK sämre, –78 (–38) MSEK.

Årets resultat förbättrades med 181 MSEK, från 596 MSEK till 777 MSEK. 

Resultat per aktie, 97 183 (74 551) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

EN FRAMTIDSRÖRELSE

Svedab äger och ansvarar för Öresundsförbindelsens landanslutning, järnväg och motorväg inklusive fyra trafikplatser. I ägandet ingår också omfattande markområden utefter järn- och motorvägssträckningen. Här finns en hel del vatten i form av vattendrag, diken och dammar. Vattnet är viktigt, både för vegetation och djurliv, inte minst groddjur. Förar-​ och resandemiljön är viktig. Och det är även miljön vid sidan av. Inte minst för våra viktiga vattenhål längs vägen. Att värna om dem är ett ansvar vi har både här och nu och för kommande generationer.

LÄS MER