Års- och HÅLLBARHETSREDOVISNING

2021

Vd har ordet

Trots allt ett positivt resultat

Läs mer

Året i korthet

Nettoomsättningen var oförändrad, 10 (10) MSEK.

Rörelseresultatet blev blev 20 MSEK lägre, –81 (–61) MSEK.

Resultatet från andelen i Öresundsbrokonsortiet ökade, 604 (536) MSEK.

Resultatet från övriga finansiella poster blev 1 MSEK bättre, –41 (–42) MSEK.

Årets resultat förbättrades med 43 MSEK, från 340 MSEK till 383 MSEK.

Resultat per aktie, 47 865 (42 555) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

Våra trafikplatser

En del av kretsloppet

Våra trafikplatser, som är en del av Svedabs anläggning, fyller flera funktioner och syften. Vid planeringen ställdes höga krav både på säkerhet och på att eliminera och begränsa negativa konsekvenser för människa, djur och natur. Men också att förhöja miljökvaliteter där så är möjligt. De ska självklart också underlätta för människor att ta sig från a till b för arbete, rekreation och möten med andra människor. Trafikplatserna blir här en del av människors och samhällets kretslopp.

LÄS MER